Als Bokkenrijders koken...


“Neemt ontrent een pint hamelen, oft capuynen sop dat te sout is, settet op een cool vier, om alleskens te doen sieden, in een coperen panneken, clopt twee doyeren van versche eyeren cleyn, met wat van ’t selve sop, ende als ’t sop by na op seu is, doeter de eyeren in, ende meteene het sap van een Limoen, min oft meer naer datmen het suer begheert: by foute van limoenen, verjus. Laet dit altijdts roeren tot dat het ghenoegh is naer discretie, neempt dan een schotel met dun gesneden broot, ende giet dat daer over.”
Kies het Bokkenrijdersmenu, en eet zoals ze 250 jaar geleden de innerlijke mens versterkten. Smakelijk!

Bokkenpot: € 10